Telaimina Dievas bendrystę!

Nuo 2023 m. liepos 3 d. iki gruodžio 15 d. Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai parapija, šios parapijos Pastoracinės tarnybos socialinės sekcija vykdo Kretingos rajono savivaldybės finansuojamą projektą „Kretingos parapijos bendruomenės stiprinimas“ pagal pasirašytą „Valstybės biudžeto lėšų naudojimo projektui įgyvendinti pagal nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo 2023-2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1. priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ sutartį.

Projekto metu pagal gautą finansavimą (2017,00 eur) įgyvendinami šie uždaviniai: įrengti ir pastatyti 3 likę nepakeisti lauko suolai Kretingos bažnyčios šventoriuje; atliktas Kretingos bažnyčios šventoriuje esančių vaikų sūpynių testavimas garantuojant jų saugumą vaikams; papildytas kanceliarinėmis priemonėmis Kretingos bažnyčios viduje esantį vaikų užimtumo kampelį; nupirkta maisto produktų sekmadienio arbatoms po Šv. Mišių parapijiečiams.

Džiaugiamės Kretingos rajono savivaldybės administracijos skirtu finansavimu, kuris yra labai svarbus Kretingos parapijos bendruomenės sutelktumui stiprinti. Parapijos bendruomenė atsinaujina, į jos veiklą įsijungia jaunos šeimos, jaunimas, vyksta įvairūs susitikimai, kurių metu reikalinga užtikrinti bažnyčios ir šventoriaus erdvių prieinamumą. Bažnyčios viduje, dešinės navos priekinėje dalyje suformuota mažamečių vaikų erdvė sutraukia jaunas šeimas, kurios taip pat laiką su vaikais gali leisti šventoriaus sūpynių erdvėje. Pabaigti šventoriaus lauko suolų pakeitimai garantuoja poilsio zoną visiems parapijiečiams, o taip pat parapijos organizuojamas arbatos laikas po sekmadieninių Šv. Mišių suburia visus bendrystei.

Telaimina Dievas projekto finansuotojus!

Kretingos parapijos
Pastoracinės tarnybos
Socialinės sekcijos pirmininkė ir vykdomo projekto vadovė
Birutė Viskontienė