Kretingos Apreiškimo vienuolyno istorinio architektūrinio ansamblio tvarkybos darbų pradžia

 

 

 

 

 

Pradedami vykdyti Kretingos bernardinų vienuolyno projekto „KRETINGOS APREIŠKIMO VIENUOLYNO – KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO TOLESNIS PRITAIKYMAS SAKRALINIŲ VEIKLŲ REIKMĖMS“ tvarkybos darbai.

Iš Europos sąjungos Regioninės plėtros fondo lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 05.4.1-CPVA-K-303-02-0027.

Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero Kretingos Apreiškimo vienuolynas, atstovaujamas gvardijono brolio Gedimino Numgaudžio OFM, ir UAB „Telšių meistras“, atstovaujama direktoriaus Ramūno Gedgaudo, 2019 m. gegužės mėn. 31 d. sudarė Statybos rangos sutartį. Šia Sutartimi Rangovas įsipareigojo pagal UAB „Klaipėdos projektas“, (direktorius Juozapas Tilvikas) parengtą tvarkybos projektą per Sutartyje nustatytą Kretingos Bernardinų vienuolyno ir Viešpaties apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčios statinių komplekso Bernardinų (Pranciškonų) vienuolyno namo (UOK 27496), Vilniaus g. 2 a, Kretingos m., langų ir durų tvarkybos Darbų atlikimo terminą ir Sutartyje nustatytomis sąlygomis atlikti ir perduoti Tvarkybos darbus.

Tvarkybos projektą parengė UAB „Klaipėdos projektas“, (direktorius Juozapas Tilvikas)

Statinio statybos techninis prižiūrėtojas ekspertas Juozapas Algimantas Januševičius.

Darbų atlikimo terminas – 28 savaitės nuo sutarties įsigaliojimo. Darbų atlikimo termino pratęsimas – ne daugiau kaip 2 mėn.

Kretingos Apreiškimo vienuolyno informacija
2019-06-02

– – –

Pradedamas vykdyti Kretingos bernardinų vienuolyno pastatų tvarkybos darbų projektas „KRETINGOS APREIŠKIMO VIENUOLYNO – KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO TOLESNIS PRITAIKYMAS SAKRALINIŲ VEIKLŲ REIKMĖMS“. Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų – iš Europos sąjungos Regioninės plėtros fondo lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 05.4.1-CPVA-K-303-02-0027 sutartis su Centrine projektų valdymo agentūra CPVA pasirašyta 2019 m. sausio 14 d. Projekto tikslas – Kretingos Apreiškimo vienuolyno pastatų komplekso sutvarkymas, siekiant išsaugoti ir atskleisti vertingąsias jo savybes, taip užtikrinant didesnius lankytojų srautus kultūros objekte. Projekto biudžete nustatyta didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 297.543,17 Eur.

Investicijų projektas „KRETINGOS APREIŠKIMO VIENUOLYNO – KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO TOLESNIS PRITAIKYMAS SAKRALINIŲ VEIKLŲ REIKMĖMS“ buvo parengtas ES struktūrinių fondų paramai gauti galimybių studijos „Bernardinų takais“ ir šio investicinio projekto. („Bernardinų takai“ – tai projektų grupė, kuri apima tris svarbius istorinius-architektūrinius kultūros paminklus Vilniuje, Kaune ir Kretingoje, iš kurių nė vienas šiuo metu nėra deramai pritaikytas kultūrinio, pažintinio, piligriminio turizmo reikmėms. Projektų grupė 2008 m. lapkričio 4 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 1212 yra pripažinta valstybei svarbiu kultūriniu projektu).

Šiuo metu vienuolynas – istorinis architektūrinis ansamblis, kultūros paminklas dėl lėšų stokos negali plačiau atverti turistams durų, nėra pritaikytas viešajam turizmui. Atnaujinus vienuolyno pastato langus ir duris bus sukurta patraukli ir palanki aplinka sakralinių veiklų vykdymui, kurios didins vienuolyno veiklos efektyvumą, gerins teikiamų sakralinių paslaugų kokybę ir didins kultūros paveldo objekto patrauklumą. Numatomu įgyvendinti projektu siekiama ne tik numatytų tikslų įgyvendinimo, tačiau ir pasiektų rezultatų tvaraus bei ilgalaikio tęstinio teigiamo poveikio vienuolyno veiklai, Kretingos bendruomenei bei visai Klaipėdos apskričiai. Vienuolyno pastate teikiamos viešosios paslaugos – sakralinės paslaugos. Projekto problema – vienuolyno vertingosios savybės (langai ir durys) nėra atskleistos, nėra išnaudotas kultūrinis bei sakralinis potencialas. Pagrindinė sprendžiama problema – nepakankamai kokybiška paslauga dėl nepakankamai pritaikytos ir sutvarkytos infrastruktūros, kadangi vienuolynas, gyvendamas ir veiklas vykdydamas vien iš surenkamų aukų, tiesiog negali kompleksiškai ir nuosekliai tvarkyti patalpų ir viso kultūros paminklo, ir daugelis jų tiesiog netinkamos kultūros ir kt. veikloms dėl prastos fizinės būklės, patalpų labai trūksta chorams, grupėms ir pan.), šios problemos sprendimo būdas – modernizuoti patalpas. Šiuo projektu siekiama išsaugoti ir atskleisti vertingąsias savybes, išlaikant autentiškumą, siekiant pritaikyti vienuolyną sakralinėms bei kultūrinėms reikmėms ir užtikrinti prieinamumą visuomenei ir lankytojams.

Tai šio istorinio architektūrinio ansamblio tvarkybos etapas. Kretingos Bernardinų vienuolyno kompleksas yra Lietuvos nacionalinis kultūros paminklas. Keletą amžių vienuolynas išlaikė savo pirminę struktūrą ir funkciją. Tvarkybos darbai būtini, siekiant atskleisti šio ansamblio istoriją ir grožį. Jų ėmėsi Šv. Pranciškaus mažesniųjų brolių ir Kretingos vienuolynas (gvardijonas br. G. Numgaudis OFM). Šio projekto rezultatai padės tai spręsti, sumažins problemos mastą.

Kretingos Apreiškimo vienuolyno informacija
2019-01-21