Socialinė pagalba

Viešoji įstaiga Šv. Antano dienos centras

Direktorė Margarita Lizdenytė
Telefonas: 8 645 43478
El. paštas: sv.antanodc@gmail.com
Šv. Antano dienos centras yra nepelno siekianti nevyriausybinė organizacija, išsilaiko finansiškai iš projektų ir geradarių paramos. Dienos centras savo veiklą tapatina su pagalba šeimai.
Vykdomos programos:
1. Programą „Būkit geri, jeigu galit“ kasdien lanko vaikai (7–18 m.) iš socialiai remtinų šeimų. Vaikai po pamokų turi nuolatinį užimtumą: ruošia pamokas, mokosi kulinarinių įgūdžių, tvarkos, bendravimo ir meninių edukacijų. Per maldą ir dalyvavimą įvairiuose susitikimuose, mokosi gyvenimo katalikiškoje bendruomenėje. Su vaikais dirba specialistai-darbuotojai, savanoriai. Atostogų metu organizuojamos išvykstamos edukacijos, o vasarą organizuojama vaikų stovykla.
2. Projektas „Žaidimų kambarys“ – tai užimtumo kambarys ikimokyklinio amžiaus vaikams. kuris nemokamai veikia pirmadieniais–ketvirtadieniais 10:00–14:30 val.
3. Šv. Antano dienos centras kasmet dalyvauja savanoriškoje „Maisto banko“ akcijoje ir renka maisto produktus vaikų dienos centre besilankančių nepasiturinčių šeimų vaikų maitinimui.
4. Projektas „Kompleksinių paslaugų Kretingos r. šeimoms teikimas“ – tai paslaugų kompleksas: psichologo, socialinio darbuotojo ir mediatoriaus – teisininko konsultavimo įvairias krizes išgyvenantiems žmonėms, dailės terapijos, užimtumo klubo būdu organizavimo, paskaitų, šeimų stovyklų ir įvairių meninių edukacijų šeimoms organizavimo, nemokamos paslaugos.
5. Du kartus per metus vyksta savanorių mokymai: 1 – skirtas jaunuoliams ir suaugusiems asmenims, norintiems dirbti ir užsiimti su vaikais, lankančiais vaikų dienos centrą; 2 – skirtas savanoriams, kurie dalyvauja Maisto banko akcijose.

Visuomeninė labdaros organizacija „Rūpestėliai“

Direktorė Akvilė Virbalienė
Telefonas: 8 611 42372
Labdaros valgykloje „Rūpestėliai“ dirbantys savanoriai kasdienine lėkšte sriubos sušildo šimtus miesto varguolių – vienišų, skurdo bei ligų užkluptų žmonių.
Lankytojai kasdien 10 valandą gauna lėkštę karštos sriubos bei porcijomis išsinešti namo sudėtų produktų.

Maldos grupė „Marijos legionas“

Telefonas: 8 609 74048
Tarptautinė katalikų vyrų ir moterų draugija. Jos nariai su vyskupų ir parapijų klebonų leidimu dirba apaštalavimo darbą parapijose. „Marijos legionas“ atlieka įvairius sielovadinius darbus, išskyrus materialinę pagalbą ir politinę veiklą. Legionieriai padeda kiekvienam žmogui atrasti Dievą:

  • bendrauja su slaugos ir vaikų namų gyventojais;
  • paruošia ligonius priimti kunigą;
  • platina katalikiškus laikraščius, žurnalus ir knygas;
  • apaštalauja tarp narkomanų, benamių alkoholikų, išėjusių iš kalinimo vietų ir kt.

Dienos veiklos centras

Direktorė Birutė Viskontienė
Telefonas: (8 445) 70145, mob. 8 606 62973
El. paštas: dienosveikla@gmail.com
Tai dienos socialinio užimtumo paslaugų teikimas neįgaliems suaugusiems asmenims nuo 18 m. Kretingoje ir Salantuose darbo dienomis bei trumpalaikė socialinė globa, laikinas neįgalių ir senyvo amžiaus žmonių apgyvendinimas iki 6 mėn. per metus Salantuose.

Kretingos socialinių paslaugų centras

Direktorė Danutė Skruibienė
Telefonas: (8 445) 78988
El. paštas info@spc.kretingos.lt
1. Socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas – paslaugos, kurios socialinę riziką patiriančioms šeimoms ir kitokių problemų turinčiose šeimose augantiems vaikams ir jų šeimoms teikiamos dienos metu, siekiant palaikyti ir atstatyti savarankiškumą atliekant įvairias visuomeniniame ir asmeniniame (šeimos) gyvenime reikalingas funkcijas.
2. Pagalba globėjams (rūpintojams) ir įtėviams – atrankos, konsultavimo, mokymų, pagalbos ir paslaugų organizavimas, teikimas, suteikiant žinių ir kompetencijų, reikalingų auginat globojamus (rūpinamus) ir įvaikintus vaikus.
3. Trumpalaikė/ilgalaikė socialinė globa ir intensyvi krizių įveikimo pagalba institucijoje – paslaugos vaikui, laikinai netekusiam tėvų globos iki vaikui pasibaigs laikinoji globa, bet ne ilgiau nei 12 mėn., socialinės rizikos vaikui iki vaikas bus grąžintas į šeimą, bet ne ilgiau nei 6 mėn., be tėvų globos likusiam vaikui, kuriam nustatyta nuolatinė globa iki vaikui pasibaigs nuolatinė globa.
4. Psichologo paslaugos – konsultacijos vaikams, tėvams (globėjams/rūpintojams) ir šeimoms.
5. Laikinos nakvynės ir būtinųjų paslaugų (asmens higienos, buitinių) iki 7 parų suteikimas krizinėje situacijoje atsidūrusioms motinoms ar tėvams su vaikais.
6. Apgyvendinimas krizių centruose – laikinas nakvynės iki 1 metų, psichologinės pagalbos, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo ir (ar) atkūrimo bei kitų būtinųjų paslaugų suteikimas socialinę riziką patiriantiems asmenims su vaikais.
7. Pagalba į namus – paslaugos asmens namuose, padedančios senyvo amžiaus asmeniui ar suaugusiam asmeniui su negalia ir jų šeimoms tvarkytis buityje, rūpintis asmeniniu gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime (iki 10 val. per savaitę).
8. Dienos socialinė globa – kompleksinės paslaugos senyvo amžiaus ir suaugusiems asmenims su negalia jų namuose arba Kretingos socialinių paslaugų centre (iki 8 val. per dieną).
9. Asmeninio asistento paslaugos – namų ar viešojoje aplinkoje individualiai fizinę ar kompleksinę negalią turinčiam asmeniui iki 4 val. per dieną teikiama pagalba.
10. Transporto organizavimas – paslauga pagal poreikius teikiama vaikams ir suaugusiems asmenims, kurie dėl negalios turi judėjimo problemų ir dėl to negali naudotis visuomeniniu transportu vykstant į sveikatos priežiūros įstaigas.
11. Aprūpinimas techninės pagalbos neįgaliesiems priemonėmis – paslauga teikiama Kretingos rajono gyventojams, turintiems judėjimo funkcijų sutrikimų, pateikusiems gydytojų pažymas, kuriose nurodomas techninės pagalbos priemonių poreikis.

Norintys prisidėti prie tarnysčių ar ieškantys pagalbos, kviečiami kreiptis nurodytais telefonais arba į parapijos raštinę.