Parapijos bendruomeniškumo dvasios atnaujinimo savaitgalis – 2022-08-18/20

2022 m. rugpjūčio 18-20 d. Kretinga
Šv. Antano rūmų salėje (Vilniaus g. 6)

Svečias – katalikų kunigas, misionierius Gareth Leyshon (Velsas, Jungtinė Karalystė)

08-18 d. ketvirtadienis | 19.00 val. Kodėl parapijoms sekasi?
08-19 d. penktadienis | 19.00 val. Kaip sukurti įsitraukusią (dalyvaujančią) parapiją?
08-20 d. šeštadienis | 10.00-17.30 val. Kaip žmonės tampa katalikais?
Kaip pasiekti katalikus, kurie nebelanko Mišių?
Kaip pakviesti ir patraukti krikščioniškos patirties neturinčius žmones?

Visas tris dienas | 18.00 val. šv. Mišios už parapijos atnaujinimą bažnyčioje
08-20 d. šeštadienis | 19.30 val. Parapijos bendruomenės šventė bažnyčios šventoriuje

Organizatoriai
Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai parapija
Kretingos Pranciškoniškojo jaunimo tarnyba

MALDA UŽ PARAPIJOS BENDRUOMENĖS ATNAUJINIMĄ
Viešpatie Dieve,
dėkojame Tau už mūsų parapijos bendruomenę ir meldžiame:
atgaivink mus ir atnaujink,
patrauk mūsų širdis prie Jėzaus,
pažadink mumyse tvirtą tikėjimą, tikrą viltį ir veiklią meilę.
Padėk mums kasdien skaityti Tavąjį žodį ir juo gyventi,
išmokyk mus džiaugtis ir be paliovos melstis.
Viešpatie, pripildyk mus Šventosios Dvasios galybės,
kad praregėtume patys ir taptume Tavo liudytojais kitiems.
Tau pavedame mūsų parapijos Pastoracinę tarybą ir brolius kunigus –
prašome, kad mums vadovautum
ir iš mūsų sukurtum Tave šlovinančią gyvąją Bažnyčią.
To prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.