Gyvojo Rožinio grupę sudaro 20 asmenų, kurie kasdien meldžiasi vieną Rožinio slėpinį. Kiekvieną mėnesį keičiasi Rožinio slėpiniai ir intencijos.
Kviečiame jus įsijungti į šią maldos praktiką!
Kontaktai: s. Edita Gedmintaitė, tel. 8 603 56869.
Ši maldos grupė kilo iš parapijoje vykusios „Atgaivink“ programos. Renkamės bendravimui, maldai ir Šventojo Rašto nagrinėjimui.
Susirinkimų laikas ir vieta: sekmadieniais, 9 val., parapijos namuose.
Kontaktai: s. Edita Gedmintaitė, tel. 8 603 56869.
Marijos Legionas yra tarptautinė katalikų vyrų ir moterų draugija. Jos nariai su vyskupų ir parapijų klebonų leidimu dirba apaštalavimo darbą parapijose. Kunigų vadovaujami jie padeda žmonėms giliau pažinti tikėjimą ir darytis geresniais katalikais.
1921 metais Airijoje įkurtas Legionas iš ten pasklido ir toliau sklinda po visą pasaulį. Šiuo metu Legionas turi beveik milijoną aktyvių narių ir dar daugiau maldos talkininkų.
Į šią maldos grupę renkasi motinos, besimeldžiančios už savo ir viso pasaulio vaikus.
Susirinkimų laikas ir vieta: pirmadieniais, 19 val., pas Švč. Širdies seseris pranciškones misionieres (Vilniaus g. 3).
Grupės koordinatorė: Vilija Varkojienė, tel. 8 671 48555.
Savipagalbos grupėje „Per Dykumą“ laukiami žmonės patyrę skyrybas. Skyrybos – tai vienas iš labiausiai žeidžiančių įvykių, kuris gyvenimą pakeičia visiškai ir negrįžtamai. Grupelėje vieni kitiems padedame išgyventi savo netekties skausmą, dalinamės savo išgyvenimais bei patyrimu, nes svarbu pripažinti, susitaikyti, priimti visiškai naują situaciją. Kartu aptariame mums aktualias temas, aiškinamės kas vyksta mumyse, koks mūsų santykis su kitais, su pačiais savimi. Ir dar... kartu meldžiamės, vykstame į rekolekcijas, organizuojame ir dalyvaujame vasaros stovyklose.
Meldžiasi už savo ir parapijoje gyvenančias grupes.
Susirinkimų laikas ir vieta: trečiadieniais, 19 val. pas Švč. Jėzaus Širdies seseris Pranciškones misionieres. (Vilniaus g. 3).
Kontaktai: Aušra Mizgirienė, tel. 8 610 42462.
Vyrų maldos grupės dalyviai, vadovaujami klebono Astijaus Kungio OFM, studijuoja šv. Raštą. Aktyviai įsitraukia į parapijos veiklą, renkasi maldai, prisideda prie įvairių parapijos ūkinių darbų.
Susirinkimų laikas ir vieta: trečiadieniais, po vakaro šv. Mišių, pranciškonų vienuolyne (Vilniaus g. 2).
Kontaktai: Rimantas Radzevičius, tel. 8 687 51325.
„Tikėjimas ir Šviesa“ – tai bendruomenių judėjimas, gimęs per 1971 metų Velykas Prancūzijoje, piligriminės kelionės į Lurdą metu. Šios bendruomenės buria vaikus, paauglius ir suaugusius, turinčius  proto negalią, jų šeimos narius ir draugus, dažniausiai jaunimą. Bendruomenių tikslas yra draugystė. Įkūrėjai – Jean Vanier  ir Marie-Helene Mathieu.
Maloniai kviečiame įsijungti į Sumos choro veiklą. Mes giedame Sumos, didžiųjų  švenčių ir kitų iškilmių metu. Nuolat esame kviečiami į Didžiuosius atlaidus Žemaičių Kalvarijoje, Šiluvoje, Šiauliuose, Telšiuose ir kt. Rengiame piligrimines keliones į kitus Lietuvos miestus ir užsienio šalis. Kolektyvas jau pabuvojo Lenkijoje, Čekijoje, Švedijoje, Suomijoje.
Didžiausio dėmesio tikimės iš tų, kurie turi muzikavimo įgūdžių – mokėsi muzikos, dainavo mokyklų, studijų ar kituose choruose. Jūs esate laukiami. Ateikite ir pasikvieskite draugus, šeimos narius.
Kviečiame 7-14 metų vaikus giedoti sekmadienio Votyvos Mišiose (10.30 val.).
Choro vadovė: Lina Pudžiuvelytė, tel. 8 698 23380.
Oficialus pavadinimas – Mouvement Eucharistique des Jeunes.
Pasauliečių pranciškonų ordinas (OFS), kitaip žinomas kaip Trečiasis šv. Pranciškaus Ordinas, gyvuoja jau aštuonis šimtus metų. Šv. Pranciškaus ir jo pasekėjų evangelinio gyvenimo vizija tebeįkvepia milijonus žmonių visame pasaulyje. Ne tik kunigus ar pašvęstojo gyvenimo asmenis, bet ir pasauliečius. Kaip šiandien eiti iš Evangelijos į gyvenimą ir iš gyvenimo į Evangeliją? Kaip būti visiškais, besąlygiškais krikščionimis, koks buvo šv. Pranciškus? Šio pašaukimo negalime išpildyti pavieniui, nes esame reikalingi bendruomenės – brolijos, kuri padėtų mums melstis ir tarnauti kitiems.
Pranciškoniškasis jaunimas (sutrumpintai JauPra) yra jaunimo brolija, pašaukta Šventosios Dvasios dalytis krikščioniško gyvenimo patirtimi pagal šv. Pranciškaus Asyžiečio dvasingumą.
Pagrindinės pranciškoniškojo jaunimo veiklos kryptys – neformalus jaunimo ugdymas, socialinė, kultūrinė bei evangelizacinė veikla.
Oficialus pavadinimas: Dievo Meilės Misionierių kongregacija (popiežiaus teisių).
Charizma: „Aš trokštu“ – meilės misionierės pašauktos malšinti beribį Nukryžiuotojo Jėzaus troškulį iš meilės Jam ir sieloms.
Tikslas: padėti išganyti ir vesti į šventumą neturtingiausius iš neturtingųjų ne tik lindynėse, bet ir visame pasaulyje, juose atpažįstant Dievo paveikslą.                           
Įkurta Indijoje 1950 metais. Lietuvoje veikia nuo 1991 metų.
Oficialus pavadinimas: Švč. Širdies pranciškonių Misionierių kongregacija (popiežiaus teisių).
Charizma: kongregacijos charizma kyla iš Nukryžiuotojo Jėzaus Kristaus slėpinio kontempliacijos. Iš Jo Širdies seserys semiasi gilaus geranoriškumo, atperkančiosios meilės ir apaštališkojo uolumo žmonijos išganymui.
Oficialus pavadinimas: Šv. Klaros seserų vienuolynas (popiežiaus teisių).
Charizma: kontempliatyvus gyvenimas su popiežine klauzūra.
Tikslas: gyventi aukščiausio neturto ir šventos vienybės dvasioje, kontempliatyvioje –klauzūrinėje bendruomenėje.
Įkurta Italijoje 1212 metais. Lietuvoje veikia nuo 1998 metų.
Vienuoliniai namai: Mėguvos g. 34, LT-97140 Kretinga. Tel. 8 445 79323. El. p. osc.kretinga@gmail.com
Oficialus pavadinimas: Švč. M. Marijos Nepaliaujamos Pagalbos šv. Pranciškaus seserų kongregacija (diecezinė).
Charizma: Jėzaus Veidą atpažinti kiekviename žmoguje.
Tikslas: Dievo garbė ir artimo meilės sielos ir kūno gailestingieji darbai: apaštalavimas tarp jaunimo ir suaugusiųjų, katechizacija.
Įkurta Lietuvoje 1936 metais.
 
Vienuoliniai namai:
Kretingoje šalia pranciškonų vienuolyno (Vilniaus g. 3) esanti „Špitolė“ yra arbatinė, kuri Lietuvoje neturi analogo. Ne vienas atvykęs iš bet kurio miesto pasidžiaugia arbatine, kurioje prie arbatos ar kavos puodelio galima neskubant skanauti įvairiausių vienetinių „Rūtos“ rankų darbo saldainių, išsirinkti suvenyrą, knygą, dovanėlę.
Kai prieš du dešimtmečius į atkurtą Kretingos vienuolyną sugrįžo broliai pranciškonai, prie jų ėmė burtis parapijos jaunimas. Jauni žmonės kartu skaitė Šventąjį Raštą, muzikavo, kūrė teatrines misterijas. Iš spontaniško jaunimo susibūrimo kilus rimtesnių kūrybinių projektų poreikiui, 1995 m. kovo 23 d. buvo įkurta nevyriausybinė organizacija – Kretingos Pranciškoniškojo jaunimo tarnyba.
Įkūrimo istorija
Viešosios įstaigos steigėjai dalininkai: Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos Kretingos Viešpaties Apreiškimo vienuolynas ir fizinis asmuo Margarita Lizdenytė.
Kretingos rajono visuomeninės labdaros organizacijos „Rūpestėliai“ steigėjas – Apreiškimo vienuolynas. „Rūpestėliai“ yra savanoriška visuomeninė labdaros organizacija. Pagrindinis tikslas – teikti dvasinę ir materialinę paramą žmonėms, palengvinti jų sunkią dalią, pamaitinti vargšus.
Renkasi turintys priklausomybę nuo alkoholio.
Susirinkimų laikas ir vieta: pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais, 19 val., akmeniniame namelyje (Vilniaus g. 4).
Kontaktai: 8 655 12556.