Ligonių patepimo sakramentas

Data ir laikas: 
2020-02-11 18:00
Vieta: 
Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai bažnyčia

„Kas nors pas jus serga? Tepasikviečia Bažnyčios vyresniuosius, ir jie tesimeldžia už jį, patepdami aliejumi Viešpaties vardu“ (Jok 5, 14)

2020 m. vasario 11 d. (antradienį) Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai bažnyčioje, po vakaro Šv. Mišių visiems norintiems bus galimybė priimti LIGONIŲ PATEPIMO SAKRAMENTĄ.
Prieš švęsdamas šį sakramentą, tikintysis, jei tik įmanoma, turi atlikti asmeninę išpažintį.

Vasario 11-ąją PASAULINE LIGONIŲ DIENA paskelbė Popiežius Jonas Paulius II 1992 m. gegužės 13 d. Nuo tos datos šią dieną mini visas krikščioniškasis pasaulis. Kiekvienais metais Popiežius meldžiasi pats ir ragina tikinčiuosius melstis už ligonius.

Kaip ir visi sakramentai, Ligonių patepimas yra liturginė ir bendruomeninė apeiga atliekama šeimoje, ligoninėje arba bažnyčioje, teikiant sakramentą vienam ligoniui ar visai jų grupei. Labai dera šią apeigą atlikti švenčiant Eucharistiją – Viešpaties Velykų atminimą. Jei to reikalauja aplinkybės, prieš šį sakramentą gali būti suteiktas Atgailos, po jo – Eucharistijos sakramentas. (KBK 1517)