Marijos Legionas „Nekaltosios ramybės karalienė“

Marijos Legionas yra tarptautinė katalikų vyrų ir moterų draugija. Jos nariai su vyskupų ir parapijų klebonų leidimu dirba apaštalavimo darbą parapijose. Kunigų vadovaujami jie padeda žmonėms giliau pažinti tikėjimą ir darytis geresniais katalikais.

1921 metais Airijoje įkurtas Legionas iš ten pasklido ir toliau sklinda po visą pasaulį. Šiuo metu Legionas turi beveik milijoną aktyvių narių ir dar daugiau maldos talkininkų.

Kas gali priklausyti Marijos Legionui? Visi praktikuojantys katalikai nuo 18 metų amžiaus, norintys tarnauti Dievui ir Bažnyčiai pagal Legiono įstatus. Legione taip pat yra ir Jaunimo skyrius, kur buriasi 12-18 metų jaunuoliai.

Ką įsipareigoja Marijos Legiono narys? Kas savaitę lankyti vietinį Legiono narių susirinkimą. Kas savaitę bent dvi valandas dirbti apaštalinį darbą. Kasdien sukalbėti trumpą maldą, nesileisti į tuščias kalbas ir nepagrįstas diskusijas.

Kokių apaštalavimo darbų imasi Legiono nariai? Eidami po du neša klebono linkėjimus žmonėms, katekizuoja vaikus namuose, susipažįsta su naujais parapijiečiais, skatina dalyvauti sekmadienio šv. Mišiose, ragina krikštyti kūdikius, ragina rūpintis, kad vaikai laiku būtų ruošiami pirmai Komunijai ir Sutvirtinimo sakramentui, lanko ligonius namuose, ligoninėse ir prieglaudose, lanko kalinius, supažindina parapijiečius su parapijos darbais ir su joje veikiančiomis organizacijomis, propaguoja šv. Rožančiaus maldą ir t.t.

Legiono tikslas – Dievo garbė ir asmeninės pastangos siekti šventumo. Legiono nariai pasižymi ypatinga Dievo Motinos meile ir stengiasi skatinti žmonių pamaldumą Marijai, ragindami uoliai kalbėti šventojo Rožančiaus maldą. Parapijos aplinkoje Legiono nariai apaštalauja pagal vietos klebono ir Dvasios vado nurodymus.

Legiono nariai visus savo darbus ir maldas skiria Švč. Mergelei Marijai su ta mintimi, kad ji mus išmoko mylėti savo Sūnų – Jėzų. Legiono šūkis: „Per Mariam ad Iesum!“ („Per Mariją prie Jėzaus!“). Visus norinčius kviečiame jungtis į Marijos Legiono veiklą!

Susirinkimų laikas ir vieta: sekmadieniais, nuo 14 val. iki 16 val., parapijos namuose.

Kontaktai: Regina Prušinskienė, 8 609 74048.