JES (Jaunimo Eucharistinis Sąjūdis)

Oficialus pavadinimas – Mouvement Eucharistique des Jeunes.

Šis sąjūdis buvo įkurtas 1962m. jėzuitų kunigo Albert Bessièrres Prancūzijoje, tačiau jo ištakos siekia 1884m, kai jauni jėziutai buvo pakviesti maldoje aukoti jų kasdienę veiklą.
1960m. Prancūzijos  Eucharistinio kryžiaus žygio piligriminės kelionės į Romą audiencijos metu Popiežius Jonas XXIII kalba vaikams iš prancūzų Eucharistinio sąjūdžio.
1975m. šio sąjūdžio veiklą palaimino Popiežius Paulius VI, o 1987m. Popiežius Jonas Paulius II patvirtino šio judėjimo apaštališką ir švietėjišką misiją. Jo ypatingas globėjas – šv. Paulius.

Pagrindiniai Jaunimo Eucharistinio Sąjūdžio tikslai – padėti jaunimui nuo 7 iki 21 metų priimti save tokius, kokie jie yra, pažinti savo skirtumus, gabumus ir trūkumus bei surasti savo atramos taškus. Kviesti jaunuolius kartu išgyventi savo žmogiškąjį ir krikščioniškąjį pašaukimą šio pasaulio realybėje. Padėti jaunuoliams atrasti savo vietą visuomenėje ir Bažnyčioje ir suvokti savo atsakomybę ne tik už savo pačių veiksmus, bet ir esančius aplinkui. Siekiant kuo geresnių rezultatų krikščioniškoje pedagogikoje bendradarbiauti su šeimomis, mokyklomis, parapijomis, asociacijomis, judėjimais taip padedant jaunuoliams susidaryti platesnį akiratį ir geriau pasiruošti atlikti savo, kaip aktyvaus krikščionio, misiją. 

Sąjūdžio misija – mažose, 5/6 žmonių grupelėse palaikomose vadovo ir jo padėjėjo,  gyventi ir švęsti Eucharistiją.

JES į Lietuvą buvo atvežta 1996., kai ses. Benjamina Borsato FMSC pradėjo šios sąjūdžio įgyvendinimą kartu su kitomis Kongregacijos seserimis. 2000m. Vyskupas Antanas Vaičius suteikė seserims žodinį palaiminimą ir paraginimą veikti. Tuo pat metu buvo sutvirtinti ryšiai su JES centru Prancūzijoje. Kunigas Pierre Hubert vedė formacinio pobūdžio rekolekcijas jaunuoliams.

Jaunuoliai lanko Padvarių senelių globos taip pat motinos Teresės seserų namus. Aktyviai dalyvauja parapijos veikloje ir liturgijoje. Organizuoja labdaros akcijas misijų tikslais. Organizuoja piligrimines keliones po Lietuvą ir užsienį. Bendrauja su Kretingos socialinių paslaugų centro auklėtiniais.